Koncepcja podziału administracyjnego województwa mazowieckiego

....

Podziel się:

share to facebook share to twitter share to google plusone share share to pinterest share share to linkedin share to email compact...

.......Postulowane  województwo płockie   oraz koncepcja podziału administracyjnego województwa mazowieckiego

 

.......Ze względu na stale pogłębiające się zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego i funkcjonalne pomiędzy obszarem Północnego Mazowsza (północna część województwa mazowieckiego), a resztą województwa mazowieckiego, zwłaszcza Obszarem Metropolitarnym Warszawy oraz wyraźne ukształtowanie się płockiego obszaru funkcjonalnego wraz z Płockiem jako ośrodkiem regionalnym na w/w obszarze pomiędzy obszarami funkcjonalnymi: Bydgosko-Toruńskim Obszarem Metropolitarnym wraz z województwem kujawsko-pomorskim, olsztyńskim ośrodkiem regionalnym wraz z województwem warmińsko-mazurskim, Obszarem Metropolitarnym Białegostoku wraz z województwem podlaskim, Obszarem Metropolitarnym Warszawy i Łódzkim Obszarem Metropolitarnym wraz z województwem łódzkim, jako społeczność miasta Płocka i regionu płockiego postulujemy do władz centralnych Rzeczypospolitej Polskiej o utworzenie na omawianym obszarze województwa płockiego ze stolicą w Płocku (poniżej na mapach), który będąc szóstym ośrodkiem gospodarczym kraju i jego głównym, strategicznym ośrodkiem paliwowo-energetycznym, musi wykształcić swoje oddziaływanie jako silny ośrodek regionalny, adekwatnie do wielkiego znaczenia jakie ma dla całej gospodarki i funkcjonowania Polski.


.......Miasto Płock oraz region płocki jako płocki obszar funkcjonalny wraz z całym Północnym Mazowszem, koniecznie wymaga  odpowiedniego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, spójnego funkcjonowania oraz zarządzania, także jako obszar strategiczny dla bezpiecznego funkcjonowania gospodarki oraz bezpieczeństwa całego państwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Utworzenie postulowanego województwa płockiego w odpowiedni sposób pozwoli osiągnąć powyższe cele.


.......Kwestie dotyczące postulowanej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu płockiego, opisane są na stronie internetowej mojego autorstwa „Drogi dla Płocka i regionu”, dostępnej pod adresem: http://drogidlaplocka.ubf.pl/news.php
 
Mapa z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego


.......Link do mapy z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego (mapa o powiększonych wymiarach  do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img33/1669/koncepcjapodzialuwojewd.jpg

______
 

Mapa z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego ze skontrastowanymi kolorystycznie powiatami


.......Link do mapy z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego ze skontrastowanymi kolorystycznie powiatami (mapa o powiększonych wymiarach  do podglądu w nowym oknie):  http://imageshack.us/a/img838/7463/koncepcjapodziauwoj.jpg

______
 

Mapa z aktualnym podziałem administracyjnym województwa mazowieckiego


.......Link do mapy z aktualnym podziałem administracyjnym województwa mazowieckiego (mapa o powiększonych wymiarach  do podglądu  w nowym oknie: http://imageshack.us/a/img203/3760/aktualnypodziawojmaz.jpg


.......Postulowane województwo płockie, pod względem ludności liczyłoby 1042076 mieszkańców o powierzchni wynoszącej 14829,95 km kwadratowych i gęstości zaludnienia 70,27 osób/km kwadratowy. Województwo płockie byłoby, więc pod względem powierzchni większe od województwa lubuskiego, opolskiego, śląskiego, obecnego świętokrzyskiego i proponowanego warszawskiego, natomiast pod względem ludności liczyłoby więcej mieszkańców niż województwo lubuskie i opolskie,  spełniając istniejące już standardy i warunki  dotyczące funkcjonowania obecnych województw przy jednoczesnym niezmniejszaniu  terytorialnym  województw ościennych (w niektórych przypadkach, podobnie jak w kontekście całej koncepcji podziału województwa mazowieckiego, nawet  powiększając je terytorialnie), a tym bardziej spełniając warunki wyraźnie mniejszej gęstości zaludnienia, charakteryzujące północno-wschodnią część Polski w odniesieniu do skali całego kraju, przekraczając nawet znacznie średnią wartość tego wskaźnika demograficznego dla omawianego obszaru Polski.


.......Przedstawiona powyżej koncepcja podziału województwa mazowieckiego w dużym stopni zdeterminowana została przez wyznaczony już wcześniej OMW (link poniżej) oraz względy naturalnej spójności terytorialnej poszczególnych regionów, aspekty funkcjonalne i logistyczne,  gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, historyczne i kulturowe, lecz ostateczny i dokładny kształt tego podziału jak również kwestie dotyczące nazewnictwa proponowanych jednostek administracyjnych mogą być uzgodnione i doprecyzowane wspólnie przez samorządy zainteresowanych województw (postulowane woj. płockie, proponowane woj. warszawskie, woj. podlaskie, woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie) powiatów i gmin oraz ich społeczności.


.......Link do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy: http://siskom.waw.pl/planistyka-aglomeracja-pzp.htm


.......Pogłębiające się zróżnicowanie poziomów społeczno-gospodarczych i funkcjonalne  pomiędzy Obszarem Metropolitarnym Warszawy (OMW), a obszarem Północnego Mazowsza nie jest przypadkiem odosobnionym, lecz dotyczy ono wszystkich obszarów województwa mazowieckiego, leżących poza OMW, w tym również wschodniej i południowej części woj. mazowieckiego. Jest to zjawisko negatywnie oddziaływujące na obszary znajdujące się poza OMW, hamując ich szeroko rozumiany rozwój.


.......Warszawa wraz z aglomeracją warszawską, tworząca OMW z głównym ośrodkiem – Warszawą jest organizmem na tyle silnie zurbanizowanym, zaludnionym, jednorodnym, spójnym i mocno wewnętrznie powiązanym funkcjonalnie, a także w kontekście samorządowym, skupionym na własnych zadaniach i działaniach w obrębie OMW, wynikających z podobieństw problematyki charakteryzującej ten obszar, że de facto stanowi on w naturalny sposób odrębny region, znajdując się jednocześnie w największym województwie w kraju pod względem powierzchni i ludności przy jednoczesnych, ogromnych dysproporacjach gęstości zaludnienia poszczególnych obszarów województwa (województwo mazowieckie) co nie ma swojego precedensu w Polsce.


.......Taki stan rzeczy powoduje tym samym nienaturalne i negatywne w swoich skutkach, nieporównywalnie najbardziej odczuwalne ze wszystkich regionów w kraju zjawisko polegające na dołączeniu do OMW jako odrębnie funkcjonującego organizmu dodatkowych obszarów o zupełnie odmiennych cechach i problematykach nie tworzących wraz z OMW siłą rzeczy jednorodnej i spójnej jednostki administracyjnej jaką jest obecne województwo mazowieckie, nie sprzyjając jednocześnie polityce zrównoważonego rozwoju.


.......W takich sytuacjach przykłady innych państw Unii Europejskiej pokazują, iż najlepszym rozwiązaniem jest wyodrębnienie obszaru, takiego jak OMW jako oddzielnej jednostki administracyjnej – województwa.


.......W przypadku województwa mazowieckiego, potrzeba wyodrębnienia OMW jako oddzielnego województwa ze względu na jego charakter i specyfikę jedyną w swoim rodzaju w skali kraju wraz z upływem czasu i tak okazałby się koniecznością, którą należy jednak przyspieszyć za względu na coraz szybciej odczuwalne negatywne skutki stale postępującego wcześniej wspomnianego, szerokorozumianego zróżnicowania województwa mazowieckiego, funkcjonującego w obecnym kształcie.


.......Z powodu w/w względów, podział województwa mazowieckiego nie może stworzyć żadnych podstaw do argumentacji dotyczącej konieczności rekonstrukcji podziału administracyjnego innych województw na terenie kraju i pociągnięcia za sobą niepożądanego zjawiska w postaci  „efektu domina”.


.......Należy też zaznaczyć, że inna, wysuwana koncepcja, polegająca na wydzieleniu Warszawy, a ściślej OMW z województwa mazowieckiego jest koncepcją implikującą problem braku spójności terytorialnej takiego organizmu, w którym województwo mazowieckie bez Warszawy zostałoby praktycznie fizycznie przedzielone OMW, co przeczy również idei samorządności opartej o dobrze zorganizowaną i zintegrowaną przestrzeń i wspólnotę oraz społeczną identyfikację z nimi, a także wszelkie aspekty funkcjonalne i logistyczne, abstrahując od innego, również istotnego faktu, a mianowicie gdzie po takim podziale administracyjnym znalazłyby się urzędy wojewódzkie tj. w Płocku i Radomiu czy w Warszawie.


.......Innym, niepożądanym następstwem takiego podziału administracyjnego mógłby być podział funduszy unijnych dla powstałego w ten sposób województwa mazowieckiego bez Warszawy (mapa poniżej), zwłaszcza w odniesieniu do południowej części województwa z planowaną tam stosunkowo gęstą siecią infrastruktury transportowej (drogi szybkiego ruchu), w przeciwieństwie do północnej części regionu (obszar postulowanego województwa płockiego), pomimo postulowanych tu, niektórych odcinków infrastruktury transportowej.


.......Infrastruktura transportowa, zlokalizowana wokół płockiego ośrodka przemysłowego (istniejąca i postulowana), z racji pełnienia przez niego funkcji o strategicznym, ogólnokrajowym charakterze, powinna być realizowana w dużym zakresie, także w ramach programów krajowych.


Mapa województwa mazowieckiego z koncepcją wydzielenia z niego Obszaru Metropolitarnego Warszawy wraz z zaznaczonym, aktualnym zasięgiem województwa mazowieckiego linią niebieską na tle podziału administracyjnego Polski


.......Link do mapy województwa mazowieckiego z koncepcją wydzielenia z niego Obszaru Metropolitarnego Warszawy wraz z zaznaczonym, aktualnym zasięgiem województwa mazowieckiego linią niebieską na tle podziału administracyjnego Polski (mapa o powiększonych wymiarach  do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img5/673/podziaadministracyjnypo.jpg


.......Niej mniej należy pamiętać o tym, że wszelkie kwestie związane z unijnymi funduszami wraz z upływem czasu, będą odgrywały coraz mniej istotną rolę z racji coraz niższych ich wartości przyznawanych Polsce z racji wyrównującego się poziomu ekonomiczno-gospodarczego naszego kraju z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przy jednoczesnym, postępującym, niekorzystnym w/w zróżnicowaniu poszczególnych subregionów obecnego województwa mazowieckiego.


.......Należy też zaznaczyć, że w interesie wszystkich proponowanych jednostek administracyjnych, będzie wzajemna współpraca i dobra koordynacja wszystkich planowanych i postulowanych przedsięwzięć, w tym infrastrukturalnych, realizowanych w poszczególnych regionach, ale o charakterze międzyregionalnym co w żaden sposób nie zagrozi oraz nie zakłóci żadnym zadaniom realizacyjnymi, a proponowany, terytorialnie spójny podział administracyjny tych jednostek, zdecydowanie sprzyjać będzie takiej dobrze zorganizowanej współpracy.


.......Proponowany podział administracyjny województwa mazowieckiego jest też w pewnym stopniu koncepcją kompromisową między opiniami głoszącymi potrzebę dokonania zmian administracyjnych, a ich przeciwnikami.


.......Zaprezentowana tu, koncepcja podziału administracyjnego województwa mazowieckiego jest nie tylko koniecznością, ale też koncepcją spójną, przejrzystą, naturalną i logiczną, zgodną z polityką zrównoważonego rozwoju i  decentralizacji kraju, nie powodującą jednak rozdrobnienia jednostek administracyjnych, a jednocześnie  podnoszącą konkurencyjność w tej części Polski z korzyścią dla całego kraju i Unii Europejskiej.


Mapa z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego na tle podziału administracyjnego Polski wraz z zaznaczonym, aktualnym zasięgiem województwa mazowieckiego linią niebieską


.......Link do mapy z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego na tle podziału administracyjnego Polski wraz z zaznaczonym, aktualnym zasięgiem województwa mazowieckiego linią niebieską (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img534/673/podziaadministracyjnypo.jpg

______
 

Mapa z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego na tle podziału administracyjnego Polski


.......Link do mapy z koncepcją podziału administracyjnego województwa mazowieckiego na tle podziału administracyjnego Polski (mapa o powiększonych wymiarach  do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img829/673/podziaadministracyjnypo.jpg

______
 

Mapa z aktualnym podziałem administracyjnym Polski


.......Link do mapy z aktualnym podziałem administracyjnym Polski (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img811/9039/aktualnypodziapolski.jpg


__________
 


Mapa z koncepcją postulowanego województwa płockiego ze skontrastowanymi kolorystycznie powiatami oraz podziałem administracyjnym na gminy 
  

.......Link do mapy z koncepcją postulowanego województwa płockiego ze skontrastowanymi kolorystycznie powiatami oraz podziałem administracyjnym na gminy (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img41/8554/pewa.jpg

____Mapa z koncepcją postulowanego województwa płockiego wraz z infrastrukturą transportową


.......Link do mapy z koncepcją postulowanego województwa płockiego wraz z infrastrukturą transportową (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img62/2599/wojewdztwopockie.jpg


.......Koncepcja postulowanego województwa płockiego obejmuje następujące powiaty: Miasto Płock (powiat grodzki), powiat płocki (z dołączonymi trzema gminami obecnego powiatu sochaczewskiego tj. gminy: Iłów, Młodzieszyn i Rybno), powiat gostyniński, powiat sierpecki, powiat płoński, powiat żuromiński, powiat mławski, powiat ciechanowski, powiat przasnyski, powiat makowski, powiat pułtuski (z dołączoną jedną gminą obecnego powiatu nowodworskiego tj. Gmina Nasielsk i jedną gminą obecnego powiatu wyszkowskiego tj. Gmina Rząśnik), Miasto Ostrołęka (powiat grodzki), powiat ostrołęcki i powiat ostrowski (bez gmin: Andrzejewo, Zaręby Kościelne, Szuliborze Wielkie, Nur i Boguty-Pianki, natomiast z dołączonymi dwiema gminami obecnego powiatu wyszkowskiego tj. gminy: Długosiodło i Brańszczyk).

 
.......Powyższa mapa ukazuje korzystne oraz spójne, powiązania funkcjonalne wewnątrz postulowanego województwa płockiego za pomocą infrastruktury transportowej. Trzon główny  tej infrastruktury, łączącej największe ośrodki regionu, stanowi droga krajowa nr 60 (DK60) na odcinku: Gostynin—Płock—Ciechanów—Ostrów Mazowiecka, przebiegająca równoleżnikowo i wzdłuż postulowanego województwa wraz z odgałęzieniem od niej w postaci DK61 na odcinku: Różan—Ostrołęka.

 
.......Ponadto układ ten uzupełniają przecinające i łączące się z nim drogi krajowe (kierując się od strony zachodniej na wschód): DK62 na odcinku Płock—Wyszogród, DK10 na odcinku: Sierpc—Drobin—Płońsk, DK7 (w ciągu DK7 realizowana jest obecnie droga ekspresowa S7) na odcinku: Mława—Glinojeck—Płońsk, DK50 na odcinku: Młodzieszyn—Wyszogród—Płońsk—Ciechanów, DK57 na odcinku Chorzele—Przasnysz—Maków Mazowiecki—Pułtusk, DK61 na odcinku: Pułtusk—Różan, DK53 na odcinku: Myszyniec—Ostrołęka i DK8 (w ciągu DK8 realizowana jest obecnie droga ekspresowa S8,  która  na odcinku: Warszawa—Ostrów Mazowiecka wraz z planowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka—Łomża—Szczuczyn—Ełk—Suwałki—przejście graniczne w Budzisku,  stonowić będą realizowaną obecnie drogę międzynarodową "Via Baltica"), przebiegająca przez Ostrów Mazowiecką w południowo-wschodnich krańcach regionu oraz sieć dróg wojewódzkich i pozostałe drogi lokalne.

 
.......Należy dodać, że wyżej wspomniany układ infrastruktury transportowej trzeba uzupełnić o postulowane, dwujezdniowe drogi ekspresowe dla aglomeracji płockiej na następujących odcinkach: autostrada A1 (w okolicach Włocławka)—Płock—Nowy Dwór Mazowiecki w ciągu DK 62 do drogi ekspresowej S7 i Portu lotniczego Modlin, kolejny postulowany odcinek: autostrada A1 (w okolicach Torunia) Lipno—Płock (także planowana na szczeblu centralnym droga ekspresowa S10) i na odcinku: autostrada A2 (w okolicach Koła)—Kutno (w ciągu DK2)—Gostynin (wraz z węzłem autostradowym na autostradzie A1 między Kutnem, a Gostyninem)—Płock—Glinojeck (w ciągu DK60) do DK7 (w ciągu DK7 realizowana jest obecnie droga ekspresowa S7) z docelowym przedłużeniem do drogi ekspresowej na odcinku: Glinojeck—Ciechanów (w ciągu DK60)—Przasnysz (lub Maków Mazowiecki—Różan oraz ewentualnie do drogi ekspresowej S8 w Ostrowi Mazowieckiej, będącej  częścią drogi międzynarodowej "Via Baltica")—Ostrołęka—Łomża do DK61  (w ciągu DK61 realizowana  będzie droga ekspresowa S61, będąca częścią drogi międzynarodowej "Via Baltica"), a następnie w ciągu obecnej DK63 na odcinku: Łomża—Zambrów do drogi ekspresowej S8, stanowiącego jednocześnie ewentualną alternatywę dla planowanej drogi ekspresowej S61 (część drogi międzynarodowej Via Baltica) na odcinku: Łomża—Ostrów Mazowiecka w ciągu obecnej drogi wojewódzkiej nr 677. Droga ta, (postulowany odcinek, wymieniony jako ostatni) nie tylko przyczyni się do bardzo dobrej, wewnętrznej komunikacji postulowanego województwa płockiego, ale przede wszystkim do zdecydowanego szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, całego Północnego Mazowsza i północno-wschodniej części Polski oraz przeprowadzi najkrótszą trasą strumień ruchu tranzytowego z Europy Zachodniej do Krajów Nadbałtyckich, odciąży warszawski układ drogowy, a także poprawi spójność terytorialną kraju i Unii Europejskiej.

 
.......W odniesieniu do infrastruktury kolejowej, widocznej na mapie tj. (kierując się od strony zachodniej na wschód): linii kolejowych nr 33, nr 27, nr 9, nr 35, nr 29, nr 34, nr 36 oraz nr 6 należy uzupełnić o postulowane linie kolejowe dla aglomeracji płockiej na odcinkach: Włocławek—Płock—Nowy Dwór Mazowiecki (Port lotniczy Modlin) jako linii kolejowej, dwutorowej oraz na odcinku: Kutno—Płock jako linii kolejowej, dwutorowej w miejsce obecnej linii kolejowej, jednotorowej na tym odcinku (linia kolejowa nr 33), a także o linię kolejową Kolei Dużych Prędkości (KDP), planowaną na szczeblu centralnym, biegnącą z kierunku Włocławka przez Płock w kierunku Warszawy.

____ 

 
Mapa z postulowaną infrastrukturą transportową dla Płocka i Północnego Mazowsza na tle planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
 

.......Link do mapy z postulowaną infrastrukturą dla Płocka i Północnego Mazowsza na tle planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie):  http://imageshack.us/a/img197/6461/gujz.jpg

 
.......W  odróżnieniu od  zaprezentowanych powyżej postulowanych połączeń infrastruktury transportowej (wymienione odcinki dróg i linii kolejowych), zarówno w zakresie  wyznaczonych ich przebiegów ogólnych kierunków jak również liczby tych połączeń,  widoczne w tekście oraz na mapie  konkretnie  zlokalizowane ich przebiegi  mają charakter  koncepcji.

.......Istotną funkcję w kontekście gospodarczym oraz transportowym, docelowo pełnić będzie również rzeka Wisła, usytuowana w południowo-zachodniej części postulowanego województwa, przepływająca przez Wyszogród i Płock, będąca na tym odcinku Międzynarodową Drogą Wodną E40.

______

 
 Mapa z koncepcją postulowanego województwa płockiego wraz z Obszarem Metropolitarnym Płocka (OMP) ze skontrastowanymi kolorystycznie powiatami oraz podziałem administracyjnym na gminy
 
.......Link do mapy z koncepcją postulowanego województwa płockiego wraz z Obszarem Metropolitarnym Płocka (OMP) ze skontrastowanymi kolorystycznie powiatami oraz podziałem administracyjnym na gminy (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie):  http://imageshack.us/a/img849/6105/zsdm.jpg
 
____

 
Mapa z koncepcją postulowanego województwa płockiego wraz z Obszarem Metropolitarnym Płocka (OMP) oraz infrastrukturą transportową
 
.......Link do mapy z koncepcją postulowanego województwa płockiego wraz z Obszarem Metropolitarnym Płocka (OMP) oraz infrastrukturą transportową (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img834/4465/wojewdztwopockiewrazzom.jpg


.......Oddzielne zagadnienie stanowi koncepcja utworzenia Obszaru Metropolitarnego Płocka (OMP) w obrębie postulowanego województwa płockiego (zasięg OMP oznaczony został na powyższej mapie linią niebieską) z Płockiem jako głównym ośrodkiem, obejmującego także następujące ośrodki: Gostynin, Sierpc, Płońsk oraz Mławę.


.......Opisany powyżej OMP jako obszar  o znaczeniu nadzwyczajnym dla całej gospodarki krajowej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski z racji pełnionej przez siebie strategicznej funkcji w państwie, wymaga  w sposób szczególny odpowiedniego opracowania planu zagospodarowania  przestrzennego.
 

.......Utworzenie Obszaru Metropolitarnego Płocka (OMP), obejmującego aglomerację płocką i jej sąsiednie rejony jako szczególny i strategiczny obszar funkcjonalny dla całej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa ze względu na znajdujący się tu, główny ośrodek paliwowo—energetycznym Polski i największy w tej części Europy, umożliwi mu korzystanie z wszelkich programów i uprawnień przewidzianych dla obszarów metropolitarnych, celem realizacji wielu bardzo istotnych i niezbędnych dla niego przedsięwzięć, w tym również koniecznych zadań z zakresu infrastruktury transportowej.
 

.......Według koncepcji OMP obejmuje następujące powiaty: Miasto Płock (powiat grodzki), powiat płocki (z dołączonymi trzema gminami obecnego powiatu sochaczewskiego tj. gminy: Iłów, Młodzieszyn i Rybno), powiat gostyniński, powiat sierpecki, powiat płoński, powiat żuromiński i powiat mławski (bez gmin: Szydłowo, Wieczfnia Kościelna i Dzierzgowo) oraz dwie gminy powiatu ciechanowskiego — Glinojeck i Ojrzeń.
 

.......OMP pod względem ludności liczyłby 555346 mieszkańców o powierzchni wynoszącej 6928,55 km kwadratowych i gęstości zaludnienia 80,15 osób/km kwadratowy.
 

.......Powiązania funkcjonalne w postaci  infrastruktury transportowej w obrębie OMP, charakteryzują się dużą spójnością, których trzon główny, stanowi droga krajowa nr 60 (DK60) na odcinku: Gostynin—Płock—Glinojeck i dalej droga krajowa DK7 (w ciągu DK7 realizowana jest obecnie droga ekspresowa S7) na odcinku Glinojeck—Mława.
 

.......Powyższy układ uzupełniają przecinające i łączące się z nim drogi krajowe (kierując się od strony zachodniej na wschód): DK62 na odcinku Płock—Wyszogród, DK10 na odcinku: Sierpc—Drobin—Płońsk, DK7 (w ciągu DK7 realizowana jest obecnie droga ekspresowa S7) na odcinku: Mława—Glinojeck—Płońsk, DK50 na odcinku: Młodzieszyn—Wyszogród—Płońsk—Ojrzeń oraz sieć dróg wojewódzkich i pozostałe drogi lokalne.
 

.......Powyżej opisany układ infrastruktury transportowej  mależy uzupełnić o postulowane, dwujezdniowe drogi ekspresowe dla aglomeracji płockiej na następujących odcinkach: autostrada A1 (w okolicach Włocławka)—Płock—Nowy Dwór Mazowiecki w ciągu DK 62 do drogi ekspresowej S7 i Portu lotniczego Modlin, kolejny postulowany odcinek: autostrada A1 (w okolicach Torunia) Lipno—Płock (także planowana na szczeblu centralnym droga ekspresowa S10) i na odcinku: autostrada A2 (w okolicach Koła)—Kutno (w ciągu DK2)—Gostynin (wraz z węzłem autostradowym na autostradzie A1 między Kutnem, a Gostyninem)—Płock—Glinojeck do DK7 (w ciągu DK7 realizowana jest obecnie droga ekspresowa S7) z docelowym przedłużeniem jej w kierunku drogi ekspresowej S8.
 

.......W odniesieniu do infrastruktury kolejowej w obrębie OMP, widocznej na mapie tj. linii kolejowej nr 33 i linii kolejowej nr 27 oraz linii kolejowej nr 9, przebiegającej przez Mławę w północno-wschodnim krańcach OMP, należy uzupełnić o postulowane linie kolejowe dla aglomeracji płockiej na odcinkach: Włocławek—Płock—Nowy Dwór Mazowiecki (Port lotniczy Modlin)  jako linii kolejowej, dwutorowej oraz na odcinku: Kutno—Płock jako linii kolejowej, dwutorowej w miejsce obecnej linii kolejowej, jednotorowej na tym odcinku (linia kolejowa nr 33), a także o linię kolejową Kolei Dużych Prędkości (KDP), planowaną na szczeblu centralnym, biegnącą z kierunku Włocławka przez Płock w kierunku Warszawy.

____
 
  
Mapa z postulowaną infrastrukturą transportową dla Płocka i Północnego Mazowsza wraz z zaznaczonym Obszarem Metropolitarnym Płocka (OMP)  na tle planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
 
 .......Link do mapy z postulowaną infrastrukturą dla Płocka i Północnego Mazowsza wraz z zaznaczonym Obszarem Metropolitarnym Płocka (OMP) na tle planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce (mapa o powiększonych wymiarach do podglądu w nowym oknie): http://imageshack.us/a/img199/5631/tsc8.jpg
 

.......W  odróżnieniu od  zaprezentowanych powyżej postulowanych połączeń infrastruktury transportowej (wymienione odcinki dróg i linii kolejowych), zarówno w zakresie wyznaczonych ich przebiegów ogólnych kierunków jak również liczby tych połączeń, widoczne w tekście oraz na mapie konkretnie zlokalizowane ich przebiegi mają charakter koncepcji.

.......Istotną funkcję w kontekście gospodarczym oraz transportowym, docelowo pełnić będzie również rzeka Wisła, usytuowana w południowo-zachodniej części OMP, przepływająca przez Wyszogród i Płock, będąca na tym odcinku Międzynarodową Drogą Wodną E4o.
 
 
____________
 
 
 
P    E    T    Y    C    J    A
 
w sprawie podziału województwa mazowieckiego
 
 
 
.......W kwestii, dotyczącej podziału województwa mazowieckiego istnieje możliwość złożenia podpisu pod petycją w tej sprawie i  wysłania jej do Rządu RP i Parlamentu RP, która dostępna jest na stronie Facebooka: TAK dla podziału województwa mazowieckiego!, poświęconej temu zagadnieniu oraz bezpośrednio pod  adresem: http://tnij.org/petycjawspodzialumazowsza____________
.......Niniejsza strona internetowa — WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE, dostępna jest również do pobrania w formie pliku PDF (rozmiar pliku: 1,77 MB), znajdującego się pdo adresem: https://drive.google.com/file/d/0B-twxXdCgZ7oUTJQZDV3d0trSk0/view?usp=sharing
*  *  *  *.......Autor  powyższych koncepcji — postulowanego województwa płockiego, podziału administracyjnego województwa mazowieckiego, koncepcji Obszaru Metropolitarnego Płocka (OMP)  oraz  niniejszej strony internetowej "WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE": Sylwester Fiet — organizator kampanii na rzecz budowy odpowiedniej infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i regionu płockiego, autor m. in. strony internetowej "Drogi dla Płocka i regionu", znajdującej się pod adresem: http://drogidlaplocka.ubf.pl/news.php, poświęconej tej kampanii.Płock 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________
 
 
 
Kontakt
 
 

 
 
 
 
________________________________________